پروژه هاي در دست اقدام

اصلاح پرلین ریزی پروژه پارک زیست فناوری قشم با همکاری ایران کلزیپ (در دست اقدام)
پروژه آسمان خط مرزی خراسان جنوبی در دست اقدام