پروژه پارك زیست فناوري جزیره قشم “در دست بررسی”

پرلینهای زد پروژه قشم با همکاری و نظارت ایران کلزیپ