پروژه لوشان

 سردخانه 10000تنی آبادان

 پروژه بهنوش ایران

 پروژه مرکز خرید کرمانشاه

 پروژه مسجد محمد مصطفی کرمانشاه

 پروژه فولاد پویش (کارگاه پارس گرما)

[video src="http://irankallzip.com/wp-content/uploads/2021/04/4_6026274548662405378.mp4" /]