»قابلیت هاي پوشش کلزیپ«

 قابلیتهاي پانل کلزیپ و کرو شدن انها با بندینگ ماشین و کروینگ ماشین

 ملزومات هوا بند و نحوه نصب هوا بند سازه فضا کلزیپ

 نمونه پله و اجراي پله روي پوشش کلزیپ ایران

 نمونه ورق تپرد پوشش کلزیپ ایران

 کیلیپس یا Holderپوشش سقف کلزیپ

 پایه کیلیپس سقف بمو

 نصب ورق کرو پوشش ایران کلزیپ

 نحوه خروج تاسیسات پوشش ایران کلزیپ

 کارگران کار ازموده مشغول نصب ورق با طول بلند

 قابلیت پوشش بمو در انواع اشکال هندسی

 قابلیت اجراي نور گیر در پوشش کلزیپ ایران

 بعضی از طیف هاي رنگی پوشش کلزیپ ایران

 قابلیت اجراي نصب تجهیزات سولار پوشش ایران کلزیپ

 اجراي لایه زیر کاملاً عایق پوشش سقف کلزیپ

اکوستیک: لایه زیر مشبک در پیوند با پشم سنگ کمک شایانی در کاهش اکو و بازتاب صداهاي درون فضاهاي ترمیلانها و سالنهاي بزرگ ورزشی دارد اجراي این مهم در انحصار ایران کلزیپ است. تولید لایه فوق در انحصار پوشش ایران کلزیپ است .

 

 قابلیت اجرا پوشش کلزیپ تک جداره عایق شده

 اجراي پوشش دوجداره پوشش ایران کلزیپ

 اجراي پوشش تک جداره سقف کلزیپ