سازه پوشش دماوند (ایران کلزیپ) به خوبی از اهمیت زمان برای مشتریان عزیز اطلاع دارد. از همین رو یکی از بزرگترین دغدغه های این مرکز، تحویل سریع پروژه است. البته در این بین سعی بر این است که از کیفیت کار کاسته نشود.